AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na usunięcie przeszkody lotniczej nr 4 (powtórne)

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowane według w AZM · 24 Październik 2017
Zapytanie ofertowe (usługi) wycinka drzew
Aeroklub Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Lubinie, 59-301, ul. Spacerowa 9 zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew i krzewów z terenu wskazanego na mapie (w załączniku nr 1 mapa z zaznaczonym na czerwono terenem obejmującym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego).
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
  • Wycinkę drzew i krzewów z terenu wskazanego na załączonej mapie.
  • Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki, które należy uwzględnić przy określaniu wartości zamówienia, jako odsprzedaż drzew na pniu.
  • Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew i krzewów wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. gałęzie, zrębki).
  • Wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prac związanych z wycinką drzew.
  • Wykonawca musi uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody od właścicieli graniczących działek ewidencyjnych graniczących z terenem wycinki, jeżeli jakie są potrzebne.
  • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert upływa 3 listopada 2017 roku o godzinie 16:00. Oferty pisemne, podpisane przez upoważnioną reprezentowania w KRS osobę/osoby należy składać w sekretariacie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest potwierdzona wpłata wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed terminem zakończenia przyjmowania ofert, na konto Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, nr rachunku: 85 1090 2082 0000 0005 4600 0186, tytuł przelewu: Wadium – zapytanie ofertowe 316/10/17. W przypadku wyboru oferenta wadium zostanie rozliczone w ramach przedstawionej oferty. Oferentom, którzy nie zostaną wybrani do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego wadium zostanie zwrócone. Oferent, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, który następnie wycofa się z oferty nie otrzyma zwrotu wadium. Oferent, który złoży ofertę jednocześnie deklaruje, że zapoznał się z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i nie wnosi do tego uwag. Dodatkowo do niniejszego zapytania ofertowego załączamy szacunek brakarski (załącznik nr 2).
Termin wykonania realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: od 12 listopada do 31 grudnia 2017 roku.
Dokumenty do pobrania:Wróć do spisu treści