AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na usunięcie przeszkody lotniczej nr 4

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowane według w AZM · 15 Wrzesień 2017
Aeroklub Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Lubinie, 59-301, ul. Spacerowa 9 zaprasza do składania ofert na wycinkę drzew  i krzewów z terenu wskazanego na mapie (na dole strony dokument do pobrania wraz z mapą terenu obejmującego zapytanie ofertowe).
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
  • Wycinkę drzew i krzewów z terenu wskazanego na załączonej mapie.
  • Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki, które należy uwzględnić przy określaniu wartości zamówienia.
  • Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew i krzewów wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. gałęzie, zrębki).
  • Wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prac związanych z wycinką drzew.
  • Wykonawca musi uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody od właścicieli graniczących działek ewidencyjnych graniczących z terenem wycinki, jeżeli takie są potrzebne.
  • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert upływa z dniem 1 października 2017 roku. Oferty pisemne, podpisane przez upoważnioną w KRS osobę/osoby należy składać w sekretariacie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego przy ulicy Spacerowej 9 w Lubinie (teren lotniska Lubin).
Termin wykonania prac: od 15 października do 15 listopada 2017 roku.

Dokument do pobrania: Zapynie-ofertowe-przeszkoda-nr-4


Wróć do spisu treści